راهکارهای برنامه ریزی تحصیلی
299 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2015 9:43:00 AM
موضوع: فقه و اصول

1.    ضرورت انسجام تلاش علمی

در رسیدن به فضل علمی ، اساتید تأکید دارند که تحصیلات و زنجیره تحصیلات نباید قطع شود. من یک مثالی را بعضا برای دوستان میزنم این است که هر فرد فراخور استعداد و آن آمادگی ذهنی اش ، بایک مجموعه تلاش به یک استقلال نسبی در رشته تحصیلی خودش.می رسد. شما فرض کنید یک ظرفی را که اگر هزار قطره در او جای بگیرد، پر می شود و پس از اینکه پر شد تراوش می کند و می ریزد بیرون و آبی که درون آن است آشکار می شود. ذهن هم به مثابه این ظرف در نظر بگیرید که تا شما این هزار قطره علم را در آن نریزید معلوم نیست که داخلش چه مقداری هست چه مقداری نیست.به سطح تراوش نمی رسد . وقتی هزار قطره پر شد اولین قطره  هزارو یکم  که می آید آب لبریز می شود و تراوش می کند ، دیگران با خبر می شوند و زمان تراوشات فکری شروع می شود، حالا شما اگر در همان مثال ما هزار قطره را آنقدر جدای از هم و منفصل از هم بریزید در این ظرف، هر ده روزبیایید و یک قطره بریزید این یک قطره از بين می رود. اگر شما به جای هزار قطره ده هزار قطره هم بریزید این ظرف پر نمی شود چون قطره هاي منفصل ضایع می شوند و از بین می روند اما اگراین قطرات را به فاصله زمانی مناسب بصورت منسجم و متصل در این ظرف بریزید ظرف پر مي شود و به بيرون تراوش مي کند،

در تحصیل هم اینگونه است اگر زنجیره تحصیلات جدا شود  شخص آن میزانی که باید بر روی مطالب کلاس فکر کند تا به فهم برسد و ذهنش کشش ذهنی و حدت پیدا کند و دقیق شود نمي تواند موفق بشود، البته بعضی ها ذهن آماده تری دارند مثلا  با ده هزار ساعت به آمادگی می رسد دیگری ممکن است آمادگی ذهنی و استعدادش یک مقدار با دیگران متفاوت باشد اگر ده هزار ساعت در آن فرم زمانی خودش انجام نشود اینها  همه ضایع می شود، شاید انسان تا به سطح ده هزار ساعت نرسیده باشد از خودش سوال کند این همه که خواندم چه شد؟ هنوز به تراوش نرسیده است اما آن جزء علتهای اخیر را نیاز دارد باید ساعات بعدی ضمیمه شود. به یکباره انسان دیگر می بیند حالا ذهنش جواب می دهد و به تراوش رسیده است. این ظرف از آن هزار قطره منسجم و متصل پر شد. دیگر یک قطره که در آن ریخته می شود تراوش می کند هر قطره ای که اضافه شود به اندازه همان تراوش می کند و بیرون می ریزد این یک مثالی است برای تقریب به ذهن ،

در باب علم هم همینگونه است  انسان به یک مجموعه تلاشهای مستمری نیاز دارد و هر شخص فراخور استعدادش باید تلاش کند اگر این تلاشها بصورت پراکنده و غیر منسجم باشد هیچ گاه جواب نمی دهد ولو بیش از آن ساعات لازم باشد اما اگر تلاشها منسجم و متصل به هم باشد. در راستای آن زنجیره تحصیل، آرام آرام ان شا الله جواب می دهد. و هر استعداد که به آن سطح لازم رسید، تراوش از یک زمانی  و مقطعی شروع می شود پس نقطه اول در تحصیل انسجام تحصیلی و اتصال در پیگیری مطالب و تفکر است.