امام خمینی و کرامت زن،
203 بازدید
محل نشر: (مجموعه آثار کنگره کرامت انسان، جلد 1)
نقش: نویسنده
سال نشر: 86
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امتیاز و کرامت انسان بر سایر مخلوقات، به دلیل برخورداری وی از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. همین امر موجب گشته، انسان خلیفة الهی بر روی زمین باشد. و خداوند او را تکریم کند و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت دهد، تا بدانجا که خلقت سایر مخلوقات را برای انسان معرفی می¬فرماید. مجموعه معارف یاد شده بر کرامت و برتری ذاتی انسان بر سایر مخلوقات الهی دلالت دارد. در این میان، از جنس زن و مرد هیچ سخنی در میان نبوده، بلکه انسانیت انسان، گوهر مشترک میان زنان و مردان معرفی شده است. در برخی دیگر از آیات قرآن کریم و آموزه¬های دینی، راه کمال و سعادت به روی انسان‌ها باز بوده و آنها می¬توانند، با تکیه بر گوهر انسانیت و حفظ و حراست از فطرت پاک که در نهاد آدمی نهفته است، به سوی تکامل گام نهاده، به کرامت دو چندانی نایل آیند؛ در غیر این صورت، در کمال و کرامت، مساوی یا فروتر از سایر مخلوقات می‌گردند و از کسب مراحل بالای کرامت انسانی بی¬بهره می¬مانند. تاریخ بشری شاهد زنان و مردان متفاوتی بوده است؛ عده¬ای با تکیه بر علم و تقوا به مراتب بالای کرامت و کمال دست یافتند و عدّه¬ای دیگر به اسفل السافلین سقوط کردند. مسأله حائز اهمیت در اینجا نقش عوامل مختلف در زمینه¬سازی رشد و کمال یا انحطاط و انحراف است که موجبات سعادت و شقاوت زن و مرد را رقم می¬زند، که از عوامل فرهنگی و محیطی نمی¬توان غفلت کرد. در این راستا باید دید که در چه فرهنگ و جهان بینی می¬توان به این کرامت و سعادت دست یافت و چگونه می¬توان راهی را فراروی زن و مرد قرار داد تا تضمین کننده آینده¬ای روشن برای آن¬ها باشد. در این مجال، به بررسی راه¬های موجود برای رسیدن زنان به کمال و کرامت انسانی می¬پردازیم. زنان در طول تاریخ تمدّنِ بشری، روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‌اند؛ بدیهی است که باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب و احیای کرامت و شخصیت واقعی زنان تلاش کرد؛ اما سخن در اینجاست که چه راهی را باید برای شکل¬دهی نظام اصلاحی امور زنان انتخاب کرد تا ضامن سعادت مادی و معنوی آنان بوده، آن¬ها او را به کرامت واقعی رهنمون سازد. برخی نسخة ارائه شدة غربی آن (فمینیسم) را تنها و بهترین راه حل معرفی می‌کنند و به صورت‌های مختلف به تبلیغ آن می‌پردازند. امام خمینی با بهره‌مندی وافر از کوثر زلال معارف اسلامی و با تعمق و تأملی پویا و مجتهدانه در میراث گرانقدر نبوی(ص) و تعالیم امامان معصوم(ع)، به درکی درست و روشن از نظام حقوق زن در اسلام دست یافت که موجب احیای کرامت و شخصیت زن مسلمان گردید. با توجه به نقش امام در تحول اجتماعی ـ‌ مذهبی عصر حاضر در ایران و نقشی که برای زنان در این تحول بزرگ قائل بودند، بررسی موضوع فوق از نگاه ایشان بسیار اهمیت دارد. برای بررسی هرچه بهتر این موضوع، بحث را در دو زمینة جریان شناسی و پدیدارشناسی نهضت¬هایی که مدعی دفاع از حقوق زنان و حفظ کرامت آنان در غرب بودند، آغاز کرده، سپس به تحلیل و بررسی این نهضت از نگاه امام خمینی پرداخته، در پایان به نکات لازم برای احیای درست کرامت و شخصیت واقعی زنان در اسلام، از نگاه امام می¬پردازیم: بر این اساس، مقاله را با مطالب ذیل پی می¬گیریم: 1. جریان¬شناسی دفاع از حقوق و کرامت زن در غرب؛ 2. جریان¬شناسی الگوی غربی کرامت زن درایران؛ 3. پدیدارشناسی الگوی غربی دفاع از حقوق و کرامت زن؛ الف. ویژگی‌های طیف غیردینی و نقد آن از نگاه امام؛ ب. ویژگی‌های طیف دینی! (تجدید نظر طلب) و نقد آن از نگاه امام. 4. امام خمینی و احیای حقوق و کرامت زن. الف. مبانی احیای کرامت زن؛ ب. زمینه‌ها و موارد احیای کرامت زن. بخش نخست: جریان¬شناسی دفاع از حقوق و کرامت زن در غرب........................ بخش دوم: جریان¬شناسی الگوی غربی حقوق و کرامت زن در ایران.........................