نشست علمی کارکردهای علم اصول بخش الفاظ،
157 بازدید
موضوع: فقه و اصول
محل مصاحبه : مدرسه شهیدین- بخش فقه و اصول
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : 1/96

نقد مباحث جاری در زوائد علم اصول
در این نشست کارکردهای علم اصول در بخش الفاظ بررسی آثار آن در دیگر مباحث مهم علم اصول و فقه بحث و بررسی شدو دیدگاههای مطرح در عدم کاربردی بودن نقد گردید.